Varför en plan?

Lyssna

Likabehandlingsarbete

Det handlar om barns mänskliga rättigheter - om att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan och förskolan. Självklart ska elever och barn ha ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns för skolans och förskolans anställda.

Forskning har dessutom visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. En trygg miljö i skolan eller förskolan är en förutsättning för att barn och elever ska kunna utvecklas. 

Varje verksamhet ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling


Syftet med planen ska vara att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen ska även innehålla en uppföljning av fjolårets åtgärder.

Nytt inom likabehandlingsarbetet

Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk:

  •  diskrimineringslagen och
  •  6 kap. skollagen (SFS 2010:800) 

De har ersatt den tidigare barn- och elevskyddslagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Skolan/förskolan ska nu upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 §, diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap. i skollagen). Det har även införts en form av böter, ett vite, för skolor och förskolor som inte har en plan som lever upp till diskrimineringslagens krav. 

De båda planerna kan sammanföras till en

Så länge innehållet uppfyller lagarnas krav kan de båda planerna sammanföras till en. Det finns många fördelar med att föra ihop planerna eftersom arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling har många beröringspunkter och likheter. Det handlar i båda fallen om att arbeta för alla barns lika värde.

Verktyget utgår från en sammanförd plan. Verktyget är ett stöd men ger ingen garanti för att er plan lever upp till lagens krav.