Juridiska begrepp

Lyssna
Bild på en lagbok.

Rättigheten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Eleverna har också rätt att vistas i skolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling.

Enligt diskrimineringslagen och skollagen måste skolan aktivt arbeta för att förebygga och förhindra att barn, elever och vuxenstuderande utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan får inte heller utsätta barn, elever eller vuxenstuderande för repressalier.

Diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och repressalier är centrala begrepp i diskrimineringslagen och i skollagen.

I vänstermarginalen kan ni klicka fram er för att få en förklaring för vad som avses med dessa och andra viktiga begrepp.   

Publiceringsdatum: 2010-09-07

Förändringar i lagen påverkar möjligheten att använda Planforskolan.se

Verktyget Planforskolan.se är inte uppdaterat enligt de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen som gäller från den 1 januari 2017.

Mer information om förändringarna i lagen och hur verktyget påverkas