Om verktyget

Lyssna Lättläst

Här får ni mer information om de olika steg och funktioner som finns i verktyget.

Verktyget utgår från att ni för samman likabehandlingsplanen med den årliga planen mot kränkande behandling. Diskrimineringsombudsmannens (DO) och Barn- och elevombudets (BEO) och Skolinspektionens handledningar har legat till grund för utvecklingen av verktyget.

Verktyget guidar er steg för steg igenom de punkter som en plan mot diskriminering och kränkande behandling måste innehålla för att leva upp till lagens krav. Dessutom får ni längs vägen en rad olika praktiska tips och goda exempel.

När ni arbetar med planen i verktyget kan ni fylla i uppgifterna lite i taget eller allt på en gång – välj det som passar er! Vi rekommenderar att ni följer det flöde som verktyget anger. Men om ni har behov av det kan ni också hoppa in och ut mellan de olika stegen.

Vårt konto

Långt upp till höger (ovanför huvudmenyn) ligger "Vårt konto". Där kan ni ändra grundläggande uppgifter och byta lösenord.

Stödfunktioner

Hjälp

Frågetecknet i rund grön ring finns vid varje formulärfält. Dessa kan ni trycka på när ni vill få mer information om vad ni ska fylla i formulärfälten.

Tips

På de flesta sidor finns en tipsruta i högerspalten. Tipsen är kopplade till det steg ni befinner er på.

Lagar och regler §

Ni hittar även lagar och regler i högerspalten på de olika stegen. Liksom tipsen är lagparagraferna kopplade till det steg ni befinner er på. Det kan vara i diskrimineringslagen, skollagen eller propositioner som rör dessa lagar. Det kan också gälla Skolverkets allmänna råd.

Formattering

Det går att redigera formaten i textfälten. Det innebär att ni kan göra egna rubriker och att texten går att fetmarkera, kursivera och stryka under. Om ni skriver långa texter i fälten anpassas fälten  automatiskt så ni får en överblick av texten.

Flikar och stegen i planen

Hem

Under hemfliken kan ni få mer information om verktyget, lagar och regler,  diskrimineringsgrunder och begrepp som är återkommande. Just nu befinner ni i er på Hemfliken.

Grunduppgifter

Första steget i planen. Här fyller ni i grundläggande uppgifter som är kopplade till planen, till exempel vision, planens giltighetstid och vem eller vilka som är ansvariga för planen. Här kan ni också ladda upp skolans logotyp.

Utvärdera

Här skriver ni om utvärderingen av förra årets plan. Det handlar bland annat om hur utvärderingen har gått till och vilket resultat den har visat. Här beskriver ni också hur nästa utvärdering ska gå till.

Främja

Här beskriver ni konkreta och uppföljningsbara mål och insatser för att främja barns lika rättigheter. Det ska framgå vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart. Tänk på att det ska finnas insatser för samtliga diskrimineringsgrunder. Här finns möjlighet att fylla på med upp till 20 olika främjande insatser/åtgärder. För varje insats/åtgärd ska ni ange ett mål som är konkret och möjligt att följa upp.

Kartlägg

Det här steget handlar om hur ni skaffar er information om nuläget på er skola. Ni får även tips på kartläggningsmetoder. Kartläggningen syftar till att identifiera konkreta risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Resultatet från kartläggningen ska ligga till grund när ni planerar mål och åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Förebygg

Här beskriver ni konkreta och uppföljningsbara mål och åtgärder för att förebygga diskrimienring, trakasserier och kränkande behandling. Mål och åtgärder ska bygga på de riskfaktorer som kom fram i er kartläggning. Det ska framgå vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart. Här finns möjlighet att fylla på med upp till 20 olika  förebyggande åtgärder. För varje åtgärd ska ni ange ett mål som är konkret och möjligt att följa upp.

Rutiner för akuta situationer

Under den här fliken ska ni beskriva hur skolan ska agera när någon i personalen får reda på att en elev upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Det handlar om att formulera rutiner för hur personalen ska agera och hur uppföljning och dokumentation ska gå till. Även här är det viktigt att ange vem eller vilka som har ansvar för vad som ska göras och dokumenteras.

Fastställ plan

Här fastställer ni er plan och hittar tidigare års planer. I det här steget kan ni också välja att plocka in extra information i er plan. Det kan handla om definitioner av diskrimineringsgrunder och andra begrepp. Ni kan även aktivera, radera eller skriva ut planen här.

Publiceringsdatum: 2014-10-14

Bara ni kan se er plan

För att kunna se eller ändra i just er skolas plan krävs era inloggninguppgifter. Det är alltså bara ni på er skola som kan se och ändra i er plan. Varken DO, BEO eller någon annan myndighet kan läsa eller granska planen.

Verktyget är ett stöd men ger ingen garanti för att er färdiga plan  lever upp till lagens krav.

Rekommenderade webbläsare

Vi rekommenderar Internet Explorer version 8.0 och senare versioner, Google Chrome, Safari eller Firefox 3.0 eller senare versioner.

Uppdateringar av dessa webbläsare kan laddas ner kosntadsfritt. Fråga er IT-support om hjälp för att uppdatera er dator.

Förändringar i lagen påverkar möjligheten att använda Planforskolan.se

Verktyget Planforskolan.se är inte uppdaterat enligt de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen som gäller från den 1 januari 2017.

Mer information om förändringarna i lagen och hur verktyget påverkas