Lagar och regler

Lyssna

Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen). DO har tillsyn över diskrimineringslagen och BEO har tillsyn över den del i skollagen som rör kränkande behandling (6 kap).

Här hittar ni information om de regelverk som styr arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling i sin helhet. Vid varje arbetsmoment i verktyget hittar ni även paragrafer och regler som är aktuella för just det momentet.

De olika regelverk som berörs är:

  • Diskrimineringslag (2008:567)
  • Skollag (2010:800)
  • Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling
  • Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, (SKOLFS 2012:10).

För att bedöma vad som kan krävas av en plan mot diskriminering och kränkande behandling har DO använt sig av både lagtexterna, förordningen och följande propositioner som ligger till grund för lagarna.

  • Proposition 2005/06:38, "Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever".
  • Proposition 2007/08:95, "Ett starkare skydd mot diskriminering".

Under respektive flik i verktyget hittar du hänvisningar till relevanta skrivningar från propositionerna.

Publiceringsdatum: 2013-06-18

Förändringar i lagen påverkar möjligheten att använda Planforskolan.se

Verktyget Planforskolan.se är inte uppdaterat enligt de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen som gäller från den 1 januari 2017.

Mer information om förändringarna i lagen och hur verktyget påverkas