Myndigheter

Lyssna

Verktyget har tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO), i samråd med Skolverket och Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen. Här följer först en kort presentation av dessa myndigheter. Längre ner hittar du kontuppgifter till andra myndigheter är viktiga för skolors och förskolors verksamhet.


DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Telefon 08-120 20 700
Fax 08-120 20 800
www.do.se

Myndigheter som deltagit i samarbetet för att ta fram
Plan på nätet

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen och ska ta tillvara barns och elevers rättigheter. Det innebär att BEO utreder anmälningar om kränkande behandling. BEO kan kräva skadestånd för ett barns eller elevs räkning och företräda barnet i domstol.

BEO informerar också om 6 kap. i skollagen och ger råd och stöd om hur bestämmelserna ska tillämpas. 

Barn- och elevombudet (BEO)

Tel 08-586 080 00
Fax 08-586 080 10
Webbplats
www.skolinspektionen.se/beo 

 

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Skolinspektionen

Tel 08-586 080 00
Fax 08-586 080 10
www.skolinspektionen.se

Skolverket


Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning.

Myndigheten riktar sig till skolors huvudmän, skolchefer, skolledare och pedagoger inom förskolan och skolbarnsomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Ibland är också elever och föräldrar Skolverkets målgrupper.

Skolverket

Telefon: 08-527 332 00
Fax: 08-24 44 20
www.skolverket.se  

Övriga myndigheter

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Denna myndighet har övertagit all verksamhet inom Sisus, (Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten).

Myndighetens uppgift är att ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett webbaserat stödmaterial om tillgänglighet på sin webbplats. Materialet ger råd och stöd om hur man ökar tillgängligheten i förskolan och skolan. Det riktar sig till lärare, rektorer och andra skolledare, samt beslutande tjänstemän inom förvaltning, som ofta är de okunniga om vilka möjligheter som finns

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Växel (tal): 010-473 50 00
Texttelefon: 010-473 68 00
http://www.spsm.se/Tillganglighet/

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Myndigheten bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen kan lämna förslag till regeringen på ändringar i svensk lagstiftning.

Barnombudsmannen utövar ingen tillsyn över andra myndigheter men har rättslig befogenhet att kalla in parter för överläggning. Enligt lag får Barnombudsmannen inte ingripa i enskilda fall men har anmälningsplikt vid kunskap om ett barn som far illa.

Barnombudsmannen

Växel: 08-692 29 50
www.bo.se 

Publiceringsdatum: 2010-02-01

Förändringar i lagen påverkar möjligheten att använda Planforskolan.se

Verktyget Planforskolan.se är inte uppdaterat enligt de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen som gäller från den 1 januari 2017.

Mer information om förändringarna i lagen och hur verktyget påverkas